กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒๕๖๖

ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMTP) โรงเรียน
เบญจมราชูทิศได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบไปกลับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

(SMTP) ในวันที่19 และ 20 พฤษภาคม 2566 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช