การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศพบครู โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศพบครู โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ