กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ม.1) *เลื่อน ยังไม่มีกำหนด

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563