กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 21 มีนาคม 2564