โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (ม.1)

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 15 ธันวาคม 2563