กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ม.1)

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2564