กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.3)

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563