กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.2)

กิจกรรมค่ายบูรณาการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 9 – 15 มกราคม 2564