ข้อมูลพื้นฐาน โครงการ SMTP

ชื่อโครงการ(ไทย) :  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ(อังกฤษ) :  Science Mathematics and Technology Programme

ที่อยู่ :  159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

โทรศัพท์ :  075447156

โทรสาร :  075447156

ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  –

อีเมล์ :  [email protected]

เว็บไซต์ :  www.benjama.ac.th/smtp

ไลน์ :  @SMTPBM

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

ตราสัญลักษณ์
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ