Online Classroom (2021)

รหัสสำหรับเข้าชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอนและนักเรียน

การใช้โปรแกรม Zoom

1.ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม Zoom ให้เรียบร้อย เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรม ZOOM

2.ให้นักเรียนดู Meeting ID และ Password ที่เว็บไซต์ https://www.benjama.ac.th/smtp/online-classroom-2021/

3.กดปุ่ม Join a Meeting ที่โปรแกรม ZOOM

4.จากนั้นกรอก Meeting ID (เช่นห้องเรียน 1/11 Meeting ID คือ 261 703 7771) จากนั้นกรอก Meeting Passcode (เช่น ห้องเรียน 1/11 คือ smtp111 ห้ามเข้าผิดห้อง)

5.จากนั้นกดเข้าปุ่ม JOIN WITH VIDEO และ JOIN WITH COMPUTER AUDIO

6.รอคุณครูเข้าชั้นเรียน

3

การใช้งาน google Classroom

หมายเหตุ การใช้งาน google classroom ให้นักเรียน Login ด้วย Username และ password ที่ได้รับจากทางโรงเรียน (เช่น [email protected] )