กรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ได้กำหนด
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 และวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมประดู่แดงและห้อง
ประชุมคุณพ่อนับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวลา 08.00 – 17.00 น