กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ