ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการ SMTP ก่อนเปิดภาคเรียน ณ อาคาร 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

  1. วันที่ 18-21 เมษายน 2566 เวลา 8.30-15.30 น. “ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 120 คน
  2. วันที่ 24-28 เมษายน 2566 และ 1,2,3,8,9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น. เรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ม.1-2-3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 360 คน