กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็น
การเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน