กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตคิดบวก)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์(ค่ายคณิตคิดบวก)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 14 มกราคม 2564