โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 11 คน
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.