กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 SMTP 2565

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565