ติดต่อโครงการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Benjamarachutit School

159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร 075809579 โทรสาร 075447154