วิทยาศาสตร์

ครูวรัญญา พละคช ↗

ครูสาขาฟิสิกส์และผู้ประสานงานโครงการ.

ครูสศิธร ปูเต๊ะ ↗

ครูสาขาชีววิทยา.

ครูกาญจนา เส็นบัติ ↗

ครูสาขาชีววิทยา.

ครูฆโนทัย จารุสิริรังษี ↗

ครูสาขาฟิสิกส์า.