ประวัติโครงการ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

(Science Mathematics  and Technology  Programme)

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเบญจมราชูทิศซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของชุมชนและเป็นที่ไว้วางใจด้านการจัดการศึกษาของสังคมมาเป็นเวลานานมีความตระหนักในภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน โรงเรียนจึงได้เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ขึ้น

วิสัยทัศน์

มีจิตวิทยาศาสตร์  ฉลาดคิดแก้ปัญหา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

1. มุ่งมั่น พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
3. พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะชีวิต ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
3. นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3 ศึกษาต่อในระดับช่วงชั้นที่ 4 เน้นแนวการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4.นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง