ครูและบุคลากร

นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์

ประสานงานโครงการฯ SMTP

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,เทคโนโลยี)

นางสาววรัญญา พละคช

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

นางพัชรินทริ์ รัชชะ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-เคมี

นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

นางสาวกาญจนา เส็นบัติ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

นายภาคภูมิ สังข์ช่วย

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นางสาวผิน จิตต์ชื่น

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นางวนิดา ดารากุล

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นางสุพิชญา บุญพบ

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นางอุษณีย์ ศิริสานต์

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นายธนกร นานอน

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

Mr. JAMIE ROBERTSON

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

-

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

-

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

-

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

นางสาวปิยะพัสญ์ คงขน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - เคมี

นางสาวพิชญ์สินี เจดีย์รัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา

เจ้าหน้าที่โครงการฯ SMTP

นางสาวณิชาพัฒน์ ช้างนิล

เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน

นางสาวจิราพร ปูเต๊ะ

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นายณัฐวุฒิ ดีช่วย

ผู้ดูแลระบบ ICT

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564