ครูศิริวรรณ ประดับ

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1↗

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.ต้น  ↗

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

Computing  Sciene M.3 ↗

วิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  มัธยมศึกษาปีที่3เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)